Bia Thủ Công Viet Wit | Pasteur Street (330ml)

- Dung tích: 355ml

- Styles: Wheat

- ABV: 4.00%

IBU: 20