Phiễu lọc cà phê bột, hiệu Hario, Nhựa Trong VD-01T ( Hario V60 Dripper 01)