Phiễu lọc cà phê bằng sứ màu trắng, hiệu Hario, VDC-02W (Coffee Dripper V60 02 Ceramic White)