Phiễu cà phê V60 thủy tinh màu trắng 2 ly hiệu Hario, VDG-02W