Bình chứa Hario màu đen MCN-300B

Bình chứa Hario màu đen MCN-300B